از حذف دامنه نوسان تا تغییر مسیر بازار

از حذف دامنه نوسان تا تغییر مسیر بازار