طرح مزد توافقی روستاها ظلم به کارگران است | باور نادرست مجلس

طرح مزد توافقی روستاها ظلم به کارگران است | باور نادرست مجلس