افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت آجیل و خشکبار در بازار همدان

افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت آجیل و خشکبار در بازار همدان