۱۳۵ هزار میلیارد پول بیمه ها در بازار سرمایه| بیمه بورس را رونق می بخشد!

۱۳۵ هزار میلیارد پول بیمه ها در بازار سرمایه| بیمه بورس را رونق می بخشد!