افتتاح شعبه جدید بانک سینا در نازی آباد تهران

افتتاح شعبه جدید بانک سینا در نازی آباد تهران