طرح تفصیلی ۲۵ شهر اصفهان ابلاغ شد| بازنگری ۴ طرح جامع شهری

طرح تفصیلی ۲۵ شهر اصفهان ابلاغ شد| بازنگری ۴ طرح جامع شهری