منطقه آزاد اردبیل در اسارت نمایندگان مردم!

منطقه آزاد اردبیل در اسارت نمایندگان مردم!