روابط ایران و سوریه راهبردی است

روابط ایران و سوریه راهبردی است