۳۴۰۰ هکتار از جنگل‌های ۱۱ استان زاگرس‌نشین کشور احیا می شود

۳۴۰۰ هکتار از جنگل‌های ۱۱ استان زاگرس‌نشین کشور احیا می شود