ریاست دوره‌ای اوپک و هیات عامل این سازمان به کنگو و عراق سپرده شد

ریاست دوره‌ای اوپک و هیات عامل این سازمان به کنگو و عراق سپرده شد