افزایش درآمدهای نفتی در سفره های مردم دیده شود

افزایش درآمدهای نفتی در سفره های مردم دیده شود