سرمایه گذاری بخش معدنی استان سمنان ۱۱ هزار میلیارد ریال است

سرمایه گذاری بخش معدنی استان سمنان ۱۱ هزار میلیارد ریال است