وزارت صمت سند توسعه صنعتی و تجاری لوازم خانگی را تدوین کند

وزارت صمت سند توسعه صنعتی و تجاری لوازم خانگی را تدوین کند