احتیاط اوپک پلاس تابعی از نگرانی رشد تقاضای نفت؛ کاهش فزاینده ظرفیت مازاد| تاثیر بازگشت نفت ایران

احتیاط اوپک پلاس تابعی از نگرانی رشد تقاضای نفت؛ کاهش فزاینده ظرفیت مازاد| تاثیر بازگشت نفت ایران