انعقاد قرارداد تعویض مخزن ۱۵۰ دستگاه اتوبوس گازسوز

انعقاد قرارداد تعویض مخزن ۱۵۰ دستگاه اتوبوس گازسوز