نرخ مالیات تولید در ایران ۱۰ درصد بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا | نجات بورس با کاهش مالیات تولید

نرخ مالیات تولید در ایران ۱۰ درصد بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا | نجات بورس با کاهش مالیات تولید