تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال  محموله تجاری به مرز میلک خودداری کنند

تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال  محموله تجاری به مرز میلک خودداری کنند