واریز حقوق مدیران دستگاه‌ها منوط به ورود اطلاعات کارکنان

واریز حقوق مدیران دستگاه‌ها منوط به ورود اطلاعات کارکنان