واگذاری امول مولد دولت به شرط فراهم‌سازی زیر ساخت‌ها

واگذاری امول مولد دولت به شرط فراهم‌سازی زیر ساخت‌ها