رفع موانع و مشکلات مرز رسمی باشماق مریوان ضروری است

رفع موانع و مشکلات مرز رسمی باشماق مریوان ضروری است