منتظر پاسخ‌ حقوقی دیگر طرف‌ها به پیشنهادهای ارائه شده‌مان هستیم

منتظر پاسخ‌ حقوقی دیگر طرف‌ها به پیشنهادهای ارائه شده‌مان هستیم