بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟

بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟