نماینده استانداری خوزستان برای برقراری دیپلماسی اقتصادی در شلمچه مستقر شود

نماینده استانداری خوزستان برای برقراری دیپلماسی اقتصادی در شلمچه مستقر شود