قرارداد سوآپ گازی نشان داد؛ FATF بهانه ای برای انجام ندادن وظایف بود

قرارداد سوآپ گازی نشان داد؛ FATF بهانه ای برای انجام ندادن وظایف بود