بیکار شدن ۳۵۰ نفر از پرسنل میدان نفتی آذر مهران منتفی شد

بیکار شدن ۳۵۰ نفر از پرسنل میدان نفتی آذر مهران منتفی شد