تصویب طرح افزایش حقوق کارکنان قضایی در کمیسیون قضایی مجلس

تصویب طرح افزایش حقوق کارکنان قضایی در کمیسیون قضایی مجلس