انتظار شرکت‌های بورسی از دولت: نه حمایت نه دخالت!

انتظار شرکت‌های بورسی از دولت: نه حمایت نه دخالت!