تاثیر افزایش ۱۲ درصدی قیمت سیمان بر سودآوری آنها در بورس

تاثیر افزایش ۱۲ درصدی قیمت سیمان بر سودآوری آنها در بورس