افزایش درآمد خالص گازپروم در ۳ ماهه اول ۲۰۲۱

افزایش درآمد خالص گازپروم در ۳ ماهه اول ۲۰۲۱