مسئولان دال مانع زدایی را ببینند و مانع زایی نکنند!

مسئولان دال مانع زدایی را ببینند و مانع زایی نکنند!