صرفه‌جویی ۳ هزار میلیارد تومانی با بومی‌سازی دستگاه‌های ایکس‌ری کانتینری

صرفه‌جویی ۳ هزار میلیارد تومانی با بومی‌سازی دستگاه‌های ایکس‌ری کانتینری