قیمت سیمان باید دو برابر نرخ فعلی باشد | خروج افغانستان از چرخه خریداران سیمان

قیمت سیمان باید دو برابر نرخ فعلی باشد | خروج افغانستان از چرخه خریداران سیمان