اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امید به زندگی ۷۶ سال است، اما ما افراد را در ۵۵ سالگی بازنشسته می کنیم/ حمایت از افزایش سن بازنشستگی