خشم عربستان از نقش آفرینی امارات در پروژه انرژی اردن و اسرائیل| رویای خاورمیانه سبز سعودی در ابهام!

خشم عربستان از نقش آفرینی امارات در پروژه انرژی اردن و اسرائیل| رویای خاورمیانه سبز سعودی در ابهام!