سرانه مصرف انرژی اعراب ۱۱.۷ بشکه در روز| ۱۱ درصدگاز جهان را اعراب مصرف می کنند

سرانه مصرف انرژی اعراب ۱۱.۷ بشکه در روز| ۱۱ درصدگاز جهان را اعراب مصرف می کنند