چرا دولت جدید ائتلافی آلمان نشانه خوبی برای ایران نیست؟

چرا دولت جدید ائتلافی آلمان نشانه خوبی برای ایران نیست؟