تا پایان همه گیری تلاش برای قانونگذاری در بازار رمز ارزها به نتیجه نمی رسد

تا پایان همه گیری تلاش برای قانونگذاری در بازار رمز ارزها به نتیجه نمی رسد