انتشار اوراق خزانه هیچ آثار تورمی ندارد

انتشار اوراق خزانه هیچ آثار تورمی ندارد