قیمت بلیت «بیزنس کلاس» از نرخ های مصوب تبعیت نمی کند| کاهش ۱۵ درصدی بها در تمام مسیرهای هوایی

قیمت بلیت «بیزنس کلاس» از نرخ های مصوب تبعیت نمی کند| کاهش ۱۵ درصدی بها در تمام مسیرهای هوایی