۴۳ درصد منازل روستایی، فاقد اینترنت ثابت هستند

۴۳ درصد منازل روستایی، فاقد اینترنت ثابت هستند