زمین‌گیر شدن خودروها در آزادراه تازه احداث تبریز- سهند

زمین‌گیر شدن خودروها در آزادراه تازه احداث تبریز- سهند