آیا توسعه بازار رمز ارزها تهدیدی برای ثبات مالی جهان است؟

آیا توسعه بازار رمز ارزها تهدیدی برای ثبات مالی جهان است؟