بانک‌ها برای ارتقاء شاخص اشتغال استان سمنان گام بردارند

بانک‌ها برای ارتقاء شاخص اشتغال استان سمنان گام بردارند