تاثیر مخرب افزایش نرخ سود بین بانکی بر «بازار سرمایه» ،«طرح‌های اقتصادی بانکها» و «سودآوری بنگاه‌ها»

تاثیر مخرب افزایش نرخ سود بین بانکی بر «بازار سرمایه» ،«طرح‌های اقتصادی بانکها» و «سودآوری بنگاه‌ها»