۱۲۳ دستگاه ویلچر به معلولان نیازمند زنجان اهداء شد

۱۲۳ دستگاه ویلچر به معلولان نیازمند زنجان اهداء شد