دولت صنعت گردشگری را به بخش‌خصوصی واگذار کند

دولت صنعت گردشگری را به بخش‌خصوصی واگذار کند