برقراری مستمری از کار افتادگی «غیرحضوری» شد

برقراری مستمری از کار افتادگی «غیرحضوری» شد