تکیه بر درآمدهای واقعی نکته مثبت بودجه 1401| رشد اقتصادی 8 درصدی در شرایط کنونی اقتصاد بعید است!

تکیه بر درآمدهای واقعی نکته مثبت بودجه 1401| رشد اقتصادی 8 درصدی در شرایط کنونی اقتصاد بعید است!