سبک آقای مدیرعامل، همچنان هزینه می تراشد؛ هم برای خریدار، هم برای سهامدار!

سبک آقای مدیرعامل، همچنان هزینه می تراشد؛ هم برای خریدار، هم برای سهامدار!