بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه شریف

بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه شریف